AKTUĀLIE PROJEKTI

 

EMU:Skola

EMU:Skolu – mūsdienīgs, digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un sniedz skolotājam praktiskus ieteikumus skolēna un klases atbalstam.


Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

ESF Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002). Skolēnu dalība starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Atbalsta programmas izstrāde un aprobācija, lai veicinātu meiteņu īpatsvara pieaugumu starptautisko STEM mācību priekšmetu komandu sastāvā un ilgtermiņā sniegtu atbalstu meiteņu sasniegumu veicināšanai un rastu risinājumus, kas ir ieviešami izglītības iestādēs

 


BI-GO-Higher Erudīcijas konkurss skolēniem

Ar mērķi paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli – erudīcijas konkursu skolēnu komandām.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857287

BBCE project´s main objective is to establish a joint Baltic Biomaterials Centre of Excellence for advanced biomaterials development based on the long-term strategic cooperation between AO Research Institute Davos, Switzerland (ARI) and Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Germany (FAU) on the one hand and RTU RBIDC, LIOS, RSU and RSU IS on the other hand.


RTU Vertikāli integrēts projekts (VIP)

VIP ir viena no vērienīgās studentu inovāciju grantu programmas aktivitātēm (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem»).

Vertikāli integrēts projekts (VIP) apvieno dažādu nozaru studējošos un skolēnus, ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes darbu. Aktivitātes mērķis ir radīt iespēju skolēniem un dažādu studiju programmu un līmeņu (bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras) studentiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā, attīstot inovatīvo domāšanu, jaunradi un uzņēmējspējas. Vairāk par projektu var uzzināt šeit un šeit. Labāko VIP darbu prezentācijas var noskatīties šeit.


Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Katram projektā iesaistītajam skolēnam semestra sākumā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un nodrošina atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: mācību priekšmetu un psihologu konsultācijas, kā arī kompensācijas sabiedriskajam transportam, ēdināšanai, dienesta viesnīcai un citiem mērķiem. Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.


Kompetenču pieeja mācību saturā (projekts “Skola2030”)

VISC īsteno projektu Nr.8.3.1.1/16/1/002 ” Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekts ilgst no 2016. gada 17.oktobra līdz 2021. gada 16. oktobrim. Inženierzinātņu vidusskolas pedagogi piedalās kā eksperti VISC jauno mācību standartu un programmu izstrādē un vada tālākizglītības kursus skolotājiem. Vairāk informācijas – projekta mājaslapā.


RTU starpfakultāšu erudītu konkurss “Spice”

Ikgadējs erudītu konkurss, kurā skolēni var izzināt un apliecināt sevi gan individuāli, gan komandā, kā arī veicināt sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju starp skolēniem un RTU studentiem. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas (RTU IZV) skolēnu komanda izcīnīja 1.vietu šajā konkursā gan 2017., gan 2018.gadā, bet 2019.gadā ieguva 2.vietu.


Atklātā inženierzinātņu olimpiāde

Atklātā inženierzinātņu olimpiāde ir ikgadēja olimpiāde 9. klašu skolēniem, kura tiek īstenota sadarbībā ar VISC parasti gada sākumā – janvārī, februārī, un kurā tiek pārbaudītas zināšanas inženierzinātnēs, to lietojuma prasmes un iemaņas. Ar jēdzienu inženierzinātnes šajā olimpiādē, tiek saprastas matemātikas, fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu zināšanas un iemaņas, kā arī zināšanas informācijas tehnoloģijās, prasmes tās izmantot un vispārējā sapratne par notikumiem un procesiem dabā.


Iniciatīva “Latvijas skola soma”

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.  Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Šī projekta ietvaros RTU IZV katru gadu organizē Atklāto inženierzinātņu olimpiādi Latvijas skolu 9. klašu skolēniem.


Esri Eiropas ĢIS Skolu programma

SIA “Envirotech” kopā ar pasaulē vadošo ĢIS sistēmu ražotāju Esri, Eiropas Komisijas iniciatīvas ietvaros, vēlas palīdzēt ieinteresēt skolēnus digitālo prasmju apgūšanā, piedāvājot unikālu iespēju piedalīties Esri Eiropas ĢIS Skolu programmā. Vairāk informācijas par programmu var uzzināt šeit.