MĀCĪBU PROCESS

IZV īpaša uzmanība tiek veltīta inženierzinātņu apguvei un zinātniski pētnieciskajai darbībai, tā attīstot skolēnu kritisko domāšanu un argumentācijas spējas. Mācību procesu skolā nodrošina kvalificētu pedagogu komanda, kuriem ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, prasme strādāt ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, labas svešvalodu zināšanas. Pedagogi izmanto 21. gadsimta sniegtās tehnoloģiskās priekšrocības, īstenojot izglītības programmu augstā kvalitātē.

MĀCĪBU PROCESĀ:

  • piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs, konkursos;
  • starpdisciplināri projekti;
  • IT integrētas visos mācību priekšmetos (visu darbu izstrāde, mācību materiāli, prezentācijas u. tml.);
  • sadarbība ar RTU pētniekiem;
  • zinātniski pētnieciskā darbība jau no 10. klases;
  • pastiprināta svešvalodu izmantošana mācību darbā (mācību materiāli, prezentācijas u. tml.);
  • starptautiska sadarbība ar citu valstu skolēniem, tiešsaistē izstrādājot kopīgus projektus, izvēršot citas aktivitātes, dodoties apmaiņas un pieredzes vizītēs;
  • administratīvo uzdevumu veikšanai tiek izmantota skolvadības sistēma e-klase.
  • papildus skolēnu grupām, atbilstoši viņu interesēm un ievērojot brīvprātības principu, tiek piedāvātas fakultatīvas nodarbības un interešu izglītības pulciņi:Ķīmijas eksperimenti, Elektronika un robotika, Eksperimentālā fizika un IKT, Programmēšanas pulciņš, Jaunais pētnieks bioloģijā, Astronomijas pulciņš , koris.

PIEDĀVĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETU PAMATKURSI, PADZIĻINĀTIE UN SPECIALIZĒTIE KURSI MĀCĪBU JOMĀS UN PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 3 GADOS:

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS

Visiem RTU Inženierzinātņu vidusskolas izglītojamajiem no 10. klases jāiesaistās zinātniskajā pētniecībā kādā no inženierzinātnēm. Sekmējot skolēna zinātniskā pasaules uzskata un zinātniskās darbības attīstību, ar skolu sadarbojas RTU mācībspēki un studenti. Skolēniem, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu (ZPD), pieejami RTU resursi. Paredzēts, ka vismaz 80% no izstrādātajiem darbiem tiks izvirzīti Rīgas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. 2020. gada zinātniskās pētniecības darbu tēzes skatīt šeit. 2019. gada tēzes skatīt šeit.

STUNDU GRAFIKS

Stunda

Stundas ilgums

Starpbrīdis

1. st.

8.30 – 9.10

10’

2. st.

9.20 – 10.00

10’

3. st.

10.10 – 10.50

10’

4. st.

11.00 – 11.40

10’

5. st.

11.50 – 12.30

10’

6. st.

12.40 – 13.20

10’

7. st.

13.30 – 14.10

10’

8. st.

14.20 – 15.00

10’

9. st.

15.10 – 15.50

10’

10. st.

16.00 – 16.40

* Pusdienu starpbrīdis tiek noteikts 4., 5., 6. vai 7. mācību stundas laikā, atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam.