IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 • Izglītojamajiem jāievēro Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi un RTU Inženierzinātņu vidusskolas nolikums.
 • Izglītojamais apmeklē mācību stundas atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam. Neattaisnoti mācību stundu kavējumi nav pieļaujami.
 • Izglītojamajam stundās jābūt disciplinētam un uzmanīgam. Aizliegts traucēt pedagogu un klases biedru darbu.
 • Izglītojamā statuss nav savienojams ar algotu darbu mācību procesa laikā.
 • Par mācību stundu kavējumu izglītojamais vai viņa vecāki informē skolu līdz mācību sākumam, piesakot kavējumu e-klasē. Uzreiz pēc kavējuma beigām iesniedz klases audzinātājam kavējumu attaisnojošu dokumentu.
 • Mācību stundas kavējums nav attaisnojums mācību satura neapgūšanai.
 • Mācību stundās bez pedagoga atļaujas nedrīkst izmantot mobilos telefonus un citas komunikāciju ierīces.
 • Atstāt telpu mācību stundas laikā drīkst tikai ar pedagoga atļauju.
 • Vidusskolas telpās bez administrācijas atļaujas aizliegts ienākt nepiederošām personām.
 • Skolā izglītojamajam jābūt līdzi skolas izsniegtai identifikācijas kartei.
 • Mācību procesa laikā izglītojamajam ir aizliegts atstāt Vidusskolas teritoriju.
 • Skolas telpās, tās teritorijā un tuvākajā apkārtnē aizliegts smēķēt.
 • Skolas telpās, tās teritorijā un pasākumos ar izglītojamo līdzdalību aizliegts ienest, glabāt, izplatīt un lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas (narkotiskās, toksiskās un psihotropās) vielas, kā arī atrasties to iespaidā.
 • Skolas telpās, tās teritorijā un pasākumos ar izglītojamo līdzdalību aizliegts ienest, glabāt, izplatīt un lietot, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, sprāgstvielas, šaujamieročus un aukstos ieročus, kā arī jebkuru cita veida priekšmetus, vielas vai ierīces, kas var apdraudēt izglītojamo veselību un dzīvību.
 • Izglītojamā pienākums ir mācīties atbilstoši savām spējām.
 • Izglītojamam ir regulāri jāseko līdzi saviem mācību sasniegumiem un kavējumu uzskaitei, kā arī informācijai par izglītības procesa norisi.
 • Izglītojamajam jāievēro skolā veikto instruktāžu noteikumi.
 • Izglītojamajam Vidusskolā un ārpus tās ir patiesa izpratne par uzvedības kultūru un etiķeti sabiedrībā, par morāles jautājumiem un izglītojamā ētiku kopumā.
 • Skolas rīkotajos svinīgajos pasākumos un valsts pārbaudes darbu laikā izglītojamais ierodas svētku tērpā.
 • Par savām personīgajām mantām Vidusskolā ir atbildīgs pats izglītojamais.
 • Katram izglītojamam ir tiesības saņemt argumentētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.
 • Izglītojamais ir tiesīgs izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, līdzdarboties Vidusskolas padomē, piedalīties sabiedriskajā darbā un izglītojamo pašpārvaldes darbā, līdzdarboties Vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanā.
 • Skolas direktors, administrācija vai pedagogi var ieteikt izglītojamo apbalvošanai Vidusskolā, pilsētā, valstī. Priekšlikumus par izglītojamā apbalvošanu Vidusskolā iesniedz klases vai Vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji, klases audzinātājs, priekšmetu pedagogi un citi Vidusskolas darbinieki.
 • Vidusskolas direktors, administrācija vai pedagogi var ierosināt sodīt izglītojamo par Vidusskolas Nolikuma vai Iekšējās kārtības noteikumu neizpildi. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums var būt par pamatu izglītojamā atskaitīšanai no Vidusskolas.