RTU Inženierzinātņu vidusskolas dibinātājs ir SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola»
Reģistrācijas Nr. 40103765251
Juridiskā adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 1
Kontaktpersona: Artūrs Zeps,
e-pasts arturs.zeps@rtu.lv,
mob. Tālr.+371 26566442,
fakss +371 67089302

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta nosacījumiem pamatojums:
Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola».

Atbilstības kritēriji:
1. SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;
2. nozare ir stratēģiski nozīmīga;
3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku apmācības kvalitātes saturu
RTU inženierzinātņu vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu ar padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas un programmēšanas apguvi (Licence Nr. V-3020, izsniegta 2020. gada 1. jūlijā).
Izglītības iestādes akreditācijas ID AI_1144, lēmums pieņemts 28.03.2022. un derīgs līdz 27.03.2028.
Vispārējās vidējās izglītības programmas akreditācijas ID AP_1355, lēmums pieņemts 28.03.2022. un derīgs līdz 27.03.2028.
Izglītības iestādes vadītāja novērtējuma ID VN_86, lēmums par atbilstību amatam pieņemts 28.03.2022.
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3913803014.
Vidusskolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzinošā darbība.
Vidusskolas mērķauditorija ir talantīgākie Latvijas eksakto mācību priekšmetu skolēni, kuri ieguvuši vispārējo pamatizglītību, pārsvarā 15-16 gadus veci jaunieši, kuriem ir līdzīgas noteiktas vajadzības, intereses un spējas kvalitatīvi un augstā līmeni apgūt matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību priekšmetus, mācoties 10.-12. klasēs un iegūstot atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, kuri vēlas attīstīt zinātnisko pasaules uzskatu un sagatavoties inženierzinātņu studijām RTU un darbībai zinātnē, kuri vēlas mācību procesā parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas Vidusskolas darbības virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību eksakto, humanitāro un sociālo zinību jomā, lai veicinātu skolēnu personības un tās potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņa spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un darba tirgū. Prioritāri veicināt RTU zinātniskā un akadēmiskā personāla attīstību un konkurētspēju.

Vidusskolas stratēģiskie mērķi ir:

  • institucionālā ekselence;
  • kvalitatīva izglītība;
  • sadarbība ar RTU;
  • inženierzinātņu popularizēšana.

Izglītības programmas īstenošana uzsākta 2015./2016. mācību gadā.

Nolikums

Gada pārskats 2022

Pašnovertējums